Jump to contents

Corporate information

Management Structure, Officers

Management Structure

management structure map

Officers

Director,President and CEO Hironobu Nishikori
Director, Vice President<part time> Taro Shimada
Directors Noriyasu Okitani
Tsutomu Kagawa
Shunsuke Okada
Katsuhiro Takano
Masashi Yuzawa
Kiyoshi Takemoto
Kazuhito Mihashi
Tamami Namba
Directors <part time> Keiichi Yumita
Auditors Ikuo Yoshida
Sousuke Ito
Shunya Noji(external)
Kotaro Yamasaki
Following links will open in a new window