Jump to contents

Corporate information

Management Structure, Officers

Management Structure

management structure map

Officers

Director,President and CEO Hironobu Nishikori
Director, Vice President Taro Shimada
Directors Noriyasu Okitani
Tsutomu Kagawa
Shunsuke Okada
Katsuhiro Takano
Keiichi Yumita
Auditors Ikuo Yoshida
Sousuke Ito
Shunya Noji(external)
Kotaro Yamasaki
Following links will open in a new window