Jump to contents

Corporate information

Management Structure, Officers

Management Structure

management structure map

Officers

Director,President and CEO Taro Shimada
Directors Noriyasu Okitani
Tsutomu Kagawa
Shunsuke Okada
Katsuhiro Takano
Kiyoshi Takemoto
Kazuhito Mihashi
Tamami Namba
Directors <part time> Keiichi Yumita
Auditors Sousuke Ito
Makoto Nakagawa
Auditors <part time> Shunya Noji
Masato Kono
Following links will open in a new window